TAXA PER L'UTILITZACIÓ DE LA SALA I DEPENDÈNCIES DEL CENTRE CIVIC

Article 1. Fonament i naturalesa

A l'empara del previst als articles 58 i 20 de la llei 39/1988 de 28 de desmbre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen elsarticles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest ajuntament estableix la taxa per la utilització de la sala i dependències del Centre Cívic de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls, que regirà per la present Ordenança fiscal

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l'aprofitament especial del domini públic local que té lloc mitjançant l'utilització de la Sala polivalent, Sala Casal d'avis i sales 1 i 2 del Centre Cívic en els supòsits previstos a l'article 6 d'aquesta ordenança

Article 3. subjecte passius

Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així comles entitats a què es refereix l'article 36 de la Llei General Tributària a favor de les quals s'otorguin les llicències o autoritzacions, o els qui es beneficiín de l'aprofitament, si és que es va procedir sense l'autorització corresponent

Article 4. Responsables

Son responsable tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals en els articles 36 a 39 de l'Ordenança General de Gestió, Recaptació dels ingresos del Dret Públic Municipal

Article 5. Benificis fiscals

L'estat les Comunitats Autònomes i les entitas locals no estaran obligats al pagamanet de la taxa quan sol·licitin autorització per per a la utilització del Centre Cívic, per dur a terme activitats relacionades amb les seves finalitats públiquesd'interès general i per atots inmediatament interessina la seguretat ciutadana o a la defensa nacional

Article 6. Quota tributària

1.- Entitats sense finalitat de lucre

a) Actes oberts al públic en general, amb cobrament de tarifa :

Sala gran ( amb vestidors i escenari) 15€ / hora + neteja 57€ fix
Sala gran ( sense vestidors ni escenari) 15€ / hora + neteja 38€ fix
Sala casal d’avis 6€ / hora + neteja 19€ fix
Sales petites ( despatxos) 3€ / hora + neteja 10€ fix

b) acte intern de l’entitat amb cobrament de tarifa:

Sala gran ( amb vestidors i escenari) 20€ / hora + neteja 57€ fix
Sala gran ( sense vestidors ni escenari) 20€ / hora + neteja 38€ fix
Sala casal d’avis 10€ / hora + neteja 19€ fix
Sales petites ( despatxos) 8€ / hora + neteja 10€ fix

b)Materials:

Utilització d'equips de so i platines i cabina de la sala gran 15€ / dia
Projector de diapositives 2€ / dia
Projector de transparències 2€ / dia

d) Conveni d'utilització: s'aplicarà una bonificació del 25% dela tarifa anterior aplicable

e) Per la realització de cursos de 40 o més hores de durada igual o superior a dos mesos de s'estableix una quota del 10% dels ingressos totals del curs, incloses matrícula i mensualitats, excloen les despeses en concepte de materials

2.- Empreses o particulars

a) Ralització de cursos amb finalitat lucrativa

1.-Cursos de menys de 40 hores o de durada inferior a dos mesos

Sala gran ( amb vestidors i escenari) 25€ / hora + neteja 57€ fix
Sala gran ( sense vestidors ni escenari) 25€ / hora + neteja 38€ fix
Sala casal d’avis 15€ / hora + neteja 19€ fix
Sales petites ( despatxos) 10€ / hora + neteja 10€ fix

2.-Per la realització de cursos de 40 o més hores o de durada superior a dos mesos s'estableix una quota del 10% dels ingressos totals del curs, incloses matrícula i mensualitats, excloen les despeses en concepte de materials

3.- Utilització de materials

Utilització d'equips de so i platines i cabina de la sala gran 20€ / dia
Projector de diapositives 10€ / dia
Projector de transparències 10€ / dia

b) Realització de xerrades, conferències informatives amb finalitat lucrativa i/o difusió de productes d'empresa

Sala gran ( amb vestidors i escenari) 35€ / hora + neteja 57€ fix
Sala gran ( sense vestidors ni escenari) 35€ / hora + neteja 38€ fix
Sala casal d’avis 20€ / hora + neteja 19€ fix
Sales petites ( despatxos) 15€ / hora + neteja 10€ fix
Utilització d'equips de so i platines i cabina de la sala gran 35€ / dia
Projector de diapositives 15€ / dia
Projector de transparències 15€ / dia

3.- Actes privats

a.- Realització d'actes i/o activitats d'àmbit privat

Sala gran ( amb vestidors i escenari) 25€ / hora + neteja 57€ fix
Sala gran ( sense vestidors ni escenari) 25€ / hora + neteja 38€ fix
Sala casal d’avis 15€ / hora + neteja 19€ fix
Sales petites ( despatxos) 10€ / hora + neteja 10€ fix
Utilització d'equips de so i platines i cabina de la sala gran 25€ / dia
Projector de diapositives 10€ / dia
Projector de transparències 10€ / dia

Article 7. Acreditaments

1.- La taxa s'acreditarà quan s'inicií el gaudiment de l'aprofitament especial, moment que, a aquets efectes, s'entén que coincideix amb laconcessió de l'autorització

2.- Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l'import de la taxa quan es presenti la sol·licitut d'autorització per a gaudir de l'aprofitament especial

3.-En cas que s'hagi produït el gaudiment de l'aprofitament especial sense sol·licitar autorització, l'acreditament de lka taxa té lloc en el moemnt de l'inici d'aquest aprofitament; sens perjudici de les sancions que se'n puguin derivar.