L'HOSPITAL D'OLESA DE BONESVALLS

Aquest hospital també és conegut per Hospital d'Olesa de Bonesvalls o de Santa Maria de Bonesvalls.

Es troba prop de la parroquia de Sant Joan d'Olesa i la seva missió era acollir els vianants i pelegrins que passessin per l'antic camí de Barcelona a Vilafranca del Penedés, per Sant Boi i Olesa.

Fou fundat el 1262 per Guillem 11 de Cervelló, senyor dels castells de Cervelló, Foix, Vilademáger, Gelida i molts d'altres. En un primer moment era el prior del cenobi benedictí de Sant Pau del Camp de Barcelona, amb el consentiment del guardiá de framenors i del prior dels frares predicadors, qui havia d'escollir un administrador, sense cap jurisdicció, domini o servei. El mateix Guillem de Cervelló dotá, el 1274, I'hospital que es construya al peu del camí públic amb la vila de Sant Joan d'Oleseta, a més del molí de Planella.

Pels volts de l'any 1285, les obres devien estar bastant avanqades, j a que se sap que en dit any el re¡ Pere Il el Gran féu estada a dit Hospital de Cervelló, malalt de febres; traslladat al seu palau de Vilafranca, hi rnorí el dia 11 de novembre. Més tard passaren a aquest hospital les quadres de I'Ordal i de Vallirana. Fou administras pel prior de Sant Pau del Camp, fins que passá abans del 1328 al bisbe de Barcelona, el qual al segle XVII hi fou representas pel rector d'Olesa. Un dels administradors de I'hospital delegats del bisbe, Bonanat Manyosa, adquirí del re¡ Pere 111 el Cerimoniós, el 1381, la plena jurisdicció del territori de I'hospital, és a dir, la civil i criminal, Al segle XIX, de fet amb la confiscació de l'administració a la Mitra, per part de I'Estat, I'hospital acaba la seva funció.

Fou adquirit en subhasta i retornat pel comprador a I'església; aleshores, la hisenda es transforma en una explotació agrária, que ha perdurat fins a l'actualitat